top of page
MIŁOŚĆ WIARA NADZIEJA.jpg

POZNAJ NAS

Fundacja Wypracuj Siebie powstała z myślą wsparcia młodych ludzi, osób niepełnosprawnych oraz osób zagrożonym wykluczeniem społecznym. Działania realizować będziemy poprzez wsparcie w wyborze właściwych wartości: szacunku, odpowiedzialności w tym również wsparcie w budowaniu trwałych relacji rodzinnych i społecznych. Działalność skupia się na najważniejszych kwestiach związanych z naszym życiem, czyli na Wiedzy, Wizerunku oraz Szacunku i Tradycyjnych Wartości. Pragniemy Pomagać wzrastać ludziom to nasz główny cel, poprzez uzupełnienie braków wynikających z kilku aspektów: braku funduszy, braku wiedzy, czy braku pewności siebie. Chcemy zadbać o młodych ludzi, osoby wykluczone. Pragniemy wypracowywać w podopiecznych wartości ponadczasowe,którymi jest zbudowanie pełnej odpowiedzialnej i z tradycjami rodziny. Wypracujemy nowe pokolenia pewnych, wykształconych ludzi. Fundacja wspiera działania edukacyjne, kulturalne, społeczne.

Celem Fundacji są:

1. wspieranie działalności edukacyjnej, kulturalnej, społecznej oraz badań naukowych;
2. wspieranie rozwoju kontaktów międzykulturowych promocji demokracji, poszanowania odmienności i tolerancji dla różnych wyznań oraz religii;
3. aktywna promocja wzorców związanych z dobrym rządzeniem, przestrzeganiem praw człowieka oraz poszanowaniem dla wolności mediów;
4. działanie na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, wspólnot lokalnych oraz grup i środowisk marginalizowanych społecznie, popularyzowanie kulturalnej i społecznej aktywności obywatelskiej, działania służące wyrównywaniu szans grup słabszych lub zagrożonych społecznym wykluczeniem dotyczące w szczególności takich grup, jak: mniejszości etniczne, narodowe, religijne oraz innych grup narażonych na dyskryminację;
5. rozwijanie kontaktów naukowych, kulturalnych, politycznych i społecznych pomiędzy przedstawicielami różnych krajów, społeczności;
6. inicjowanie i popieranie nowatorskich rozwiązań w dziedzinach wspierania osób niepełnosprawnych chorych i w podeszłym wieku;
7. podnoszenia sprawności i aktywności osób niepełnosprawnych chorych i w podeszłym wieku;
8. propagowanie wykorzystania nowoczesnych programów życia osób niepełnosprawnych chorych i w podeszłym wieku;
9. tworzenie warunków zamieszkania i opieki zapewniających spokojne i godne życie osobom starszym o różnorodnym stopniu niepełnosprawności, ze schorzeniami wieku podeszłego i osobom samotnym;
10. tworzenie warunków zamieszkania i opieki zapewniających spokojne i godne życie osobom potrzebującym pomocy;
11. promowanie świadomego podejścia do edukacji i rozwoju osobistego;
12. promowanie alternatywnych rozwiązań w zakresie edukacji;
13. wspieranie rozwoju młodych talentów;
14. tworzenie i organizowanie forum dialogu społecznego i kulturowego;
15. wspieranie zrównoważonego rozwoju na poziomie lokalnym, regionalnym, europejskim i światowym

Statut i KRS 

                                                      Fundacja realizuje swoje cele poprzez:


1. Prowadzenie placówek wspierających osoby niepełnosprawne chore, w podeszłym wieku;
2. Działalność na rzecz organizacji, których celami statutowymi jest prowadzenie domów opieki nad osobami niepełnosprawnymi, chorymi, w podeszłym wieku oraz osobom potrzebujących pomocy;
3. Prowadzenie zajęć terapeutycznych, rehabilitacyjnych, aktywizujących dla osób niepełnosprawnych chorych i w podeszłym wieku;
4. Organizowanie i finansowanie zakupu wyposażenia potrzebnego do funkcjonowania Fundacji;
5. Organizowanie i finansowanie zakupu sprzętu specjalistycznego dla osób o różnorodnym stopniu niepełnosprawności i ze schorzeniami wieku podeszłego;
6. Działanie na rzecz pozyskiwania funduszy na bieżącą działalność Fundacji;
Strona 4 z 7
7. Organizacyjne i rzeczowe wspomaganie i wspieranie rozwoju Fundacji;
8. Prowadzenie działań mających na celu integrację i aktywizację osób w różnym wieku;
9. Kultywowanie tradycji w obchodzeniu uroczystości przez osoby zamieszkałe Fundacji;
10. Organizowanie różnych form wypoczynku i zwiedzania dla osób zamieszkałych w Fundacji;
11. Organizowanie i finansowanie działalności propagatorskiej i informacyjnej w zakresie służącym realizacji celów fundacji;
12. Współpracę z instytucjami rządowymi, samorządowymi oraz innymi osobami prawnymi i fizycznymi, w kraju i za granicą zainteresowanymi realizacją celów Fundacji;
13. Działalność kulturalną:
a) organizowanie koncertów, wystaw, festiwali, konferencji, spotkań, pokazów teatralnych i filmowych oraz wydawanie publikacji;
14. Działalność edukacyjną:
a. upowszechnianie wiedzy o innych kulturach, religiach obyczajach i tradycjach,
b. promowanie aktywnej działalności społecznej, wolontariackiej oraz upowszechnienie dobrych wzorców działalności na poziomie lokalnym, regionalnym i międzynarodowym,
c. organizowanie wymian młodzieżowych nastawionych na wymianę doświadczeń międzykulturowych, w szczególności na obszarach trans granicznych,
d. zaangażowanie w programy stypendialne i szkoleniowe dla młodzieży szkolnej i akademickiej, wolontariuszy oraz specjalistów różnych dziedzin,
e. promowanie ideałów demokracji i aktywny sprzeciw wobec naruszeniom występującym w obszarze praw człowieka,
f. działalność z zakresu ochrony środowiska, zrównoważonego rozwoju i promowanie dobrych praktyk w tym zakresie;
15. Członkostwo w organizacjach o celach statutowych zbieżnych z celami Fundacji;
16. Współpracę z władzami samorządowymi i rządowymi oraz polskimi i zagranicznymi
organizacjami pozarządowymi w zakresie wymienionym w celach działania Fundacji.
17. Działalność edukacyjną, wydawniczą i kulturalną;

Fundacja  Wypracuj Siebie , z siedzibą w Warszawie przy ul. Nowolipki 19a, 01-006 Warszawa, została wpisana dnia 23 lipca 2019  roku do Krajowego Rejestru Sądowego dla m.st. Warszawy,

XIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000796097

bottom of page